ไทย-สังคม

มศว. รับสมัครสอบตรง ปีการศึกษา 2556

วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ

กำหนดการ วัน เดือน ปี
     รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th 21 พ.ค. - 24 ก.ค. 2555
     ดูผังสนามสอบ อาคารสอบ 7 ก.ย. 2555
     สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะบางหลักสูตร) 15 ก.ย. 2555
     สอบข้อเขียน (ทุกหลักสูตร) และสอบปฏิบัติ (เฉพาะบางหลักสูตร) 22 - 23 ก.ย. 2555
     ประกาศผลสอบ ขั้นที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th 21 พ.ย. 2555
     ประกาศสถานที่/รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบทัศนคติทางวิชาชีพ/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 28 พ.ย. 2555
     สอบทัศนคติทางวิชาชีพ/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 1 - 2 ธ.ค. 2555
     ประกาศผลสอบ ขั้นที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th 26 ธ.ค. 2555
     รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 7 ม.ค. 2556

 หมายเหตุ

  • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก / แขนงวิชา ถ้าเวลาในการสอบข้อเขียนไม่ตรงกัน
  • ค่าสมัครสอบ หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก / แขนงวิชา ละ 600 บาท
  • จำนวนนิสิตที่รับเข้าผ่านการสอบตรงนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,960 คน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้  "ระเบียบการสอบตรง มศว. 2556"

และสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสอบตรง มศว.  ทางสถาบันกวดวิชาเดอะบีทีเอส สระบุรี ยินดีให้คำแนะนำ และสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่ 08 4700  7265 - 6